KOMUNIKAT

                 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ZRZESZENI” w Poznaniu

Osiedle Przemysława 21, 61-064 Poznań

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontu dachu

z dociepleniem lukarn (kaferków)

i ścian zewnętrznych na poziomie poddasza

wraz z remontem balkonów ostatniej kondygnacji

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9

zlokalizowanym na os. Przemysława w Poznaniu.

Termin rozpoczęcia realizacji prac: 01 sierpnia 2017 r.

Termin zakończenia realizacji prac: 31 października 2017 r.

Informacje w sprawie materiałów przetargowych wraz z warunkami zamówienia (SIWZ) można uzyskać

w Zarządzie Spółdzielni – telefon: 61 874 84 26.

Oferty, zgodnie ze szczegółowymi warunkami (SIWZ), należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „ Przetarg na remont dachu z dociepleniem lukarn (kaferków) i ścian zewnętrznych na poziomie poddasza wraz z remontem balkonów ostatniej kondygnacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9 A – C zlokalizowanym na os. Przemysława w Poznaniu ,
w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” w Poznaniu, os. Przemysława 21, do dnia 07 lipca 2017 r., do godziny 14
oo.

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 10 lipca 2017 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie ponadto prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad, a także uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów, bądź jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania KOMUNIKAT została wyłączona

KOMUNIKAT

                  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ZRZESZENI” w Poznaniu

Osiedle Przemysława 21, 61-064 Poznań

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontu dachu

z dociepleniem lukarn (kaferków)

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 19

zlokalizowanym na os. Przemysława w Poznaniu.

Termin rozpoczęcia realizacji prac: 01 sierpnia 2017 r.

Termin zakończenia realizacji prac: 31 października 2017 r.

Informacje w sprawie materiałów przetargowych wraz z warunkami zamówienia (SIWZ) można uzyskać

w Zarządzie Spółdzielni – telefon: 61 874 84 26.

Oferty, zgodnie ze szczegółowymi warunkami (SIWZ), należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „ Przetarg na remont dachu z dociepleniem lukarn (kaferków) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 19 zlokalizowanym na os. Przemysława
w Poznaniu
, w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” w Poznaniu, os. Przemysława 21, do dnia
07 lipca 2017 r., do godziny 14
oo.

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 10 lipca 2017 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie ponadto prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad, a także uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów, bądź jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania KOMUNIKAT została wyłączona

KOMUNIKAT

                  SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ZRZESZENI” w Poznaniu

Osiedle Przemysława 21, 61-064 Poznań

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie remontu dachu

z dociepleniem lukarn (kaferków)

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 20

zlokalizowanym na os. Przemysława w Poznaniu.

Termin rozpoczęcia realizacji prac: 01 sierpnia 2017 r.

Termin zakończenia realizacji prac: 31 października 2017 r.

Informacje w sprawie materiałów przetargowych wraz z warunkami zamówienia (SIWZ) można uzyskać

w Zarządzie Spółdzielni – telefon: 61 874 84 26.

Oferty, zgodnie ze szczegółowymi warunkami (SIWZ), należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „ Przetarg na remont dachu z dociepleniem lukarn (kaferków) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 20 zlokalizowanym na os. Przemysława
w Poznaniu
, w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” w Poznaniu, os. Przemysława 21, do dnia
07 lipca 2017 r., do godziny 14
oo.

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 10 lipca 2017 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie ponadto prawo do wyboru oferenta według ustalonych kryteriów i zasad, a także uznania, że przetarg nie dał założonych rezultatów, bądź jego odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania KOMUNIKAT została wyłączona

Walne Zgromadzenie 2017r

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI” w Poznaniu, działając na podstawie
art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1222 z późniejszymi zmianami), w związku z § 110 ust.1 i § 111 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 CZERWCA 2017 R. O GODZINIE 1730

w Szkole Podstawowej nr 55 w Poznaniu, przy ul. Szpaków 1, z następującym  porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni i wybór Prezydium.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
4.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2016 rok.
5.      Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 rok.
6.      Przedstawienie przez Radę Nadzorczą opinii o sprawozdaniu finansowym i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie.
7.      Zgłaszanie kandydatów na delegata i z-cę delegata Spółdzielni na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych R.P.
8.      Dyskusja dotycząca informacji i sprawozdań przedstawionych w punktach 4 – 6.
9.      Głosowanie na delegata i z-cę delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych R.P.
10.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółdzielni za 2016 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016r,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,
d) podziału nadwyżki bilansowej (zysku) Spółdzielni za 2016 rok,
e) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni,
f) określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć Spółdzielnia,
g) zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI” w § 101 ust. 5 i ust. 6,
h) zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI”,
i) zatwierdzenia „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI” w Poznaniu”,
j) zatwierdzenia „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI”     w Poznaniu”.
11.  Wolne głosy i wnioski.
12.  Informacja dotycząca postępowania w sprawie dociepleń budynków od nr 1 do 20.
13.  Ogłoszenie wyniku głosowania na delegata i z-cę delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych R.P.
14.  Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i przyjęcie zgłoszonych wniosków.
15.       Zakończenie obrad.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które są przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, będą wyłożone do wglądu na 14 dni przed jego rozpoczęciem, tj. od dnia 06 czerwca 2017 r. w Zarządzie i Administracji Osiedla, a także będą dostępne na stronie internetowej Spółdzielni: www.zrzeszeni.com.pl.

podpis

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI” w 2016r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej „ZRZESZENI” za 2016r.

 Sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI” za 2016r.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI”

Projekt „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI” w Poznaniu”

Projekt „Regulaminu  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZRZESZENI” w Poznaniu”

Zaszufladkowano do kategorii Walne zgromadzenie | Możliwość komentowania Walne Zgromadzenie 2017r została wyłączona

Plan remontów na 2017 rok

BUDYNKI OD NUMERU 1 DO NUMERU 20

tab1

BUDYNKI OD NUMERU 22 DO NUMERU 26
PLUS GARAŻE OD G1 DO G7

tab2

Plan remontów został opracowany na podstawie przeglądów dokonanych w m-cach październiku/listopadzie 2016r. przy udziale Komisji Inwestycyjno – Eksploatacyjnej oraz  zatwierdzony Uchwałą  nr 12/2016 Rady Nadzorczej z dnia 21.11.2016r.

Zaszufladkowano do kategorii Komunikaty | Możliwość komentowania Plan remontów na 2017 rok została wyłączona